General conditions

Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belko Connection Technologies BV,

gevestigd en kantoorhoudende te Rosmalen

Algemeen

 1. Alle voorwaarden en/of clausules waarnaar door de afnemer op briefpapier, orders enz. wordt

verwezen zijn niet van toepassing op door ons uitgebrachte offertes en/of met ons gesloten

overeenkomst(en) en zijn voor nimmer bindend, tenzij deze afwijkende voorwaarden door ons

uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Een uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding geldt, tenzij

uitdrukkelijk anders weergegeven, uitsluitend voor de betrokken overeenkomst.

Offertes en prijzen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is

overeengekomen, en zijn gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag door of namens de afnemer

verstrekte specificaties, maten tekeningen e.d.

 1. Onze prijzen en aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op ten tijde van onze aanbieding en/of offerte

geldende fabrieksprijzen, materiaalprijzen, koersen e.d. Indien na de datum van aanbieding deze

fabrieksprijzen, materiaalprijzen e.d., de lonen, sociale lasten, belastingen, vrachtprijzen,

vervoerskosten, assurantiepremies of andere relevante factoren ter vaststelling van onze prijzen een

verhoging mochten ondergaan daaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van waardevermindering

bij Nederlandse valuta of indien door wijziging van een of meer van deze genoemde factoren onze

marges een verandering ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding te

voorziene omstandigheden, dan zijn wij gerechtigd onze prijs aan te passen, zulks totdat de aflevering

aan de afnemer heeft plaatsgevonden. De door ons genoemde prijzen zijn steeds exclusief

omzetbelasting (BTW) en andere daarmee gelijk te stellen heffingen als ook exclusief kosten van

aflevering.

Voor orders met een factuurbedrag dat exclusief BTW lager is dan 125 euro wordt een

orderkostentoeslag van 25 euro berekend.

Wijzigingen in de order

 1. Indien door of namens de afnemer in de oorspronkelijke order wijzigingen, van welke aard dan ook,

worden aangebracht, zullen eventueel daaraan verbonden meerkosten aan de afnemer extra in

rekening worden gebracht. Wijziging in een reeds verstrekte opdracht kan leiden tot wijziging van de

oorspronkelijk overeengekomen leveringstijd.

Uitbesteding van werkzaamheden

 1. Wij zijn gerechtigd de door de afnemer verstrekte order in haar geheel danwel gedeeltelijk uit te

besteden aan derden/leveranciers. Op verzoek zullen wij de afnemer mededelen of en indien zulks

het geval is in welke mate de order aan derden/leveranciers is uitbesteed. Ten aanzien van door

derden/leveranciers vervaardigde producten danwel onderdelen zijn wij jegens de afnemer slechts als

doorleverancier te beschouwen en wij zullen dan ook niet gehouden zijn jegens de afnemer voor meer

in te staan dan waartoe de ingeschakelde derde/leverancier jegens ons instaat. Op verzoek zullen wij

de afnemer aangaande onze (juridische) positie richting de in de voorgaande zin bedoelde

derde/leverancier, in het bijzonder aangaande schade-aanspraken en vergoedingsplichten van die

derde/leverancier, nader informeren.

Aflevering en risico

 1. De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering. Overschrijding

van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer het recht geven op

schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor

hem uit de betrokken overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende

overeenkomst mocht voortvloeien, noch recht geven tot het door of met behulp van derden verrichten

van werkzaamheden ter uitvoering van de betrokken overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of

grove schuld onzerzijds.

 1. De door ons te leveren zaken komen voor risico van onze afnemer, welk risico op hem overgaat

zodra de zaken onze magazijnen, danwel bij levering op aanvoer door derden de fabrieken of

magazijnen van deze derden, hebben verlaten.

Annulering door de afnemer

 1. Indien de afnemer zijn order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ons alle met het

oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaalinkoop e.d.

te vergoeden, zulks onverminderd onze rechten op vergoeding van de volledige schade, bijvoorbeeld

indien producten speciaal voor de afnemer zijn ingekocht.

Opschorting en ontbinding

 1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem

uit de betrokken overeenkomst of enige ander met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien,

financiële verplichtingen hieronder begrepen, zijn wij, te onzer keuze, gerechtigd de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een desbetreffende verklaring, zulks zonder dat wij tot enige

schadevergoeding of garantie gehouden zijn, alles onverminderd de ons verder toekomende rechten,

waaronder onder meer het recht tot terughalen van de door ons afgeleverde zaken, alsmede het recht

op volledige schadevergoeding. Alsdan zijn onze vorderingen, welke wij op de afnemer hebben en/of

aldus verkrijgen dadelijk en ineens opeisbaar.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde zaken gaan eerst in eigendom over op de afnemer indien de afnemer volledig heeft

voldaan aan al zijn verplichtingen jegens ons, die voortvloeien uit de overeenkomst die tot levering

van de betreffende zaken leidde, of uit andere overeenkomsten dan met de afnemer gesloten ter zake

van de levering van zaken of ter zake van het verrichten van diensten, alsmede ter zake van

vorderingen wegens het door de afnemer tekortschieten in de nakoming van dergelijke

overeenkomsten. Tot aan het moment der volledige en behoorlijke nakoming door de afnemer van de

hierboven bedoelde verplichtingen blijven de geleverde zaken ons eigendom.

Betaling

11.a. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal

de afnemer de totaalbedragen van de factuur respectievelijk facturen zonder korting, uit welke hoofde

dan ook en in welke zin dan ook betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

 1. De afnemer is uitdrukkelijk niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering

dan ook op ons, noch is de afnemer ten nadele van ons bevoegd beslag onder zichzelve te leggen.

 1. Indien de afnemer niet binnen de hiervoor onder a genoemde termijn heeft betaald, wordt hij geacht

van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daartoe enige sommatie of nadere

ingebrekestelling is vereist, het recht de afnemer een rente van 1,5 % per maand vanaf de vervaldag

in rekening te brengen, zulks tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een

maand als een maand wordt gerekend, een en ander onverminderd de ons verder toekomende

rechten.

 1. Betalingen door de afnemer worden conform artikel 44 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de kosten waaronder die als bedoel in

artikel 12, vervolgens op de verschenen rente als bedoeld in onderdeel d van deze bepaling en ten

slotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom en lopende rente.

Kosten

 1. De afnemer is aan ons buiten de verplichtingen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en

de aangegane overeenkomst(en), tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten

die wij maken,

respectievelijk moeten maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de

aangegane overeenkomst al dan niet in rechte van de afnemer te vorderen, danwel aangesproken

door de afnemer ons te verweren, tenzij in het laatste geval blijkens een in kracht van gewijsde

gegane rechterlijke uitspraak ten onrechte door ons verweer is gevoerd. Buitengerechtelijke kosten

zijn door de afnemer verschuldigd, in ieder geval waarin wij ons ter zake van rechtsbijstand,

waaronder invordering van aan ons toekomende bedragen, van de hulp van een derde of van derden

hebben verzekerd. Onverminderde eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de

buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom bedragen,

respectievelijk van het bedrag waarvoor wij de afnemer aanspreken, danwel de afnemer ons

aanspreekt, met een minimum van 220 euro.

Terughoudingsrecht

 1. Wij zijn bevoegd de verplichting tot afgifte van zaken die onder ons berusten in het kader van de

betrokken rechtsverhouding of anderszins in het kader van een regelmatig contract op te schorten

totdat de afnemer aan zijn verplichting tot vergoeding van door ons geleden schade en betaling van

op hem openstaande bedragen, waaronder rente en kosten, heeft voldaan.

Reclames

 1. a. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien deze binnen 8 werkdagen na

ontvangst van de zaken per aangetekende brief of per brief met ontvangstbevestiging aan ons bekend

worden gemaakt. Reclames, niet de hoedanigheid der zaken betreffende, doch betreffende

hoeveelheden, maten en gewichten, moeten door de afnemer gedaan worden binnen 48 uur na

aflevering der zaken.

Iedere reclame als in deze bepaling als in deze bepaling bedoeld, moet een duidelijke omschrijving

van de klacht respectievelijk van de grieven bevatten. Reclames op een andere wijze gedaan of

aangeleverd aan onze tussenpersoon of andere derde, zijn van generlei waarde en worden niet in

behandeling genomen.

Wij zijn, gezien de aard van het productieproces, gerechtigd maximaal 5 % meer (in stuks en lengten)

te leveren en te factureren als op de orderbevestiging vermeld. De afnemer is gehouden alle

geleverde stuks conform de prijsopgave per stuk te betalen. Ter zake van de in de voorgaande zin

bedoelde meerlevering kan geen reclame worden ingediend.

 1. De afnemer die de afgeleverde zaken niet binnen 8 werkdagen na ontvangst daarvan behoorlijk op

deugdelijkheid heeft onderzocht, danwel binnen 48 uur na aflevering niet de afgeleverde

hoeveelheden, maten en/of gewichten heeft gecontroleerd, wordt geacht onvoorwaardelijk met de

levering akkoord te zijn gegaan.

 1. De afnemer zal, mede in verband met de aard der geleverde zaken en gelet op onze onbekendheid

met de door de afnemer te gebruiken technieken en/of door de afnemer mede uit onze zaken te

vervaardigen nieuwe zaken, in geen geval enige aanspraak tegen ons kunnen doen gelden indien hij

de geleverde zaken heeft be- of verwerkt, respectievelijk ter bewerking of verwerking aan derden heeft

doorgeleverd. De afnemer zal voorts geen enkele aanspraak tegen ons kunnen doen gelden indien hij

de geleverde zaken op onjuiste en/of ondeugdelijke wijze heeft bewaard respectievelijk opgeslagen.

Op ons verzoek zal de afnemer na het indienen van een reclame nadere informatie aangaande de

wijze van bewaren van de door ons geleverde zaken waarop de reclame betrekking heeft, aan ons

dienen te verstrekken.

 1. In geval van een door ons gerechtvaardigd beoordeelde reclame, hebben wij steeds het recht de

gereclameerde zaken door anderen te vervangen (remplace-recht), danwel naar onze keuze – het

recht hebben een schadeloosstelling aan de afnemer in geld te geven tot maximaal het bedrag van de

factuurwaarde van de afgekeurde zaken, met dien verstande dat de afnemer hierop uitsluitend

aanspraak kan maken wanneer hij de zaken ter zake waarvan hij heeft gereclameerd, te onzer

beschikking houdt en op ons eerste verzoek aan ons afgeeft.

 1. Reclames geven de afnemer geen recht betaling van de factuur aangaande de verrichte levering

van de zaken waarop de reclames betrekking hebben of betaling van andere facturen op te schorten.

 1. Geleverde en door de afnemer conform deze bepaling geaccepteerde zaken worden nimmer

teruggenomen.

 1. Iedere vordering uit hoofde van dit artikel komt te vervallen 6 maanden na de factuurdatum die

betrekking heeft op de levering waarin de zaken ter zake waarvan de afnemer reclame wenst te

maken, zijn opgenomen geweest.

Overmacht

 1. Storing in ons bedrijf ten gevolge van overmacht (als zodanig zullen in het kader van door deze

voorwaarden beheerste overeenkomsten tussen partijen in ieder geval als overmacht gelden de

navolgende omstandigheden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en

andere stremming in het vervoer, stagnatie respectievelijk beperking of stopzetting vervoer, stagnatie

respectievelijk beperking of stopzetting van leveringen der openbare nutsbedrijven, gebrek aan

middelen tot energieopwekking, brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van vakbonden,

waardoor leveren en/of produceren onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt, maatregelen van

overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan ons door derden en

andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der zaken, welke de normale

bedrijfsgang in ons bedrijf verstoren, en de uitvoering van de order(s) vertragen of redelijkerwijs

onmogelijk maken), leidt ertoe dat wij zijn ontslagen van het nakomen van de overeengekomen

leveringstermijn en/of onze leveringsplicht, zonder dat de afnemer uit dien hoofde enig recht op

vergoeding van schade, kosten en rente kan doen gelden. Wij zullen de afnemer onverwijld

waarschuwen indien zich een geval van overmacht als in de voorgaande zin bedoeld, voordoet. Bij

gedeeltelijke nakoming door ons, zal afnemer een evenredig gedeelte van de totaalprijs verschuldigd

zijn.

Aansprakelijkheid

 1. a. Behoudens algemeen geldende regels van openbare orde, behoudens het in het Burgerlijk

Wetboek bijzonderlijk bepaalde aangaande Productenaansprakelijkheid, geldt voldoening door ons

aan onze verplichting tot levering, steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere

vordering tot schadevergoeding aan de zijde van de afnemer uitgesloten.

 1. Wij zijn jegens de afnemer, niet zijnde de eindgebruiker/consument, nimmer gehouden tot

vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens persoonlijke ongevallen. Wij zijn jegens de

afnemer nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten wegens schade aan

roerende en onroerende zaken, het verloren gaan van aangeleverde zaken toegevoegde waarde als

gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden, hetzij direct, hetzij indirect bij de afnemer of

derden veroorzaakt, tenzij de afnemer aantoont dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld

aan onze zijde, onze personeelsleden hier uitdrukkelijk niet onder begrepen.

 1. Wij zijn jegens de afnemer nimmer aansprakelijk voor schade die de afnemer lijdt ten gevolge van

aanspraken van derden, eigen personeelsleden hieronder begrepen, naar aanleiding van schade van

welke aard dan ook, als veroorzaakt hetzij door producten waarin op enigerlei wijze het product als

door ons geleverd aan de afnemer is verwerkt, hetzij door ons aan de afnemer geleverde producten

zelve. Onder de hiervoor bedoelde aanspraken van derden zijn begrepen aanspraken gebaseerd op

de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid.